H Ο.Α. έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην Τεκτονική Στοά Τρίπολης… ως ένα ακόμη Σύλλογο της πόλης μας… και τίποτα άλλο το ιδιαίτερο… αφού κι εδώ υπάρχει Καταστατικό κατατεθειμένο στο Πρωτοδικείο… με ευυπόληπτα Μέλη ανήκοντα, ανέκαθεν, στην εκλεκτή κοινωνία της πόλης, άνθρωποι ευλαβείς και νομιμόφρονες…

Αυτή τη φορά κάνουμε χρήση ενός αποσπάσματος από τα “Χρονικά των Στοών” που μιλάει για την αφύπνιση και απαναδραστηριοποίηση -το 1993- της εν υπνώσει Στοάς «Θ. Κολοκοτρώνης» αποκρύπτοντας και βάζοντας αποσιωποιητικά στα ονόματα για ευνόητους λόγους…

ΑΝ.•. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  – ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Σ. ΣΤ.•. «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» ΑΡ. 73

Η εν επικεφαλίδι Σ. Στ.•. ιδρύθη το έτος 1931 εις Αν. Τριπόλεως Αρκαδίας Πελοποννήσου. Μετά πάροδον δεκαετίας τεκτ.•. γονίμου και παραγωγικού έργου, κατεστράφη ολοσχερώς (1941) υπό των Ναζιστικών Δυνάμεων κατοχής.

Δυστυχώς ελάχιστα επίσημα έγγραφα στοιχεία, από το αξιόλογον τεκτ.•. έργον της, διεσώθησαν και υφίστανται σήμερον, οφειλόμενοι κυρίως εις σχετικήν προσφοράν του Σεβ.•. της Σ.•. Στ.•. «Φοίνιξ» αρ. 51 αδ.•. Ηλ… Μπορ… και του πρ. Σεβ. της Σ.•. Στ.•. «Ησίοδος» αρ. 49 αδ.•. Ανδρ… Κωτσ…

Την 15ην Μαΐου 1993, μετά πάροδον 50 ετών από της καταστροφής, κατόπιν μακροχρονίων προσπαθειών υπεβλήθη υπό 23 αδ.•. αδ.•. η απαιτουμένη κατά τον Γεν. Καν.•. της Μεγ.•. Στ.•. της Ελλάδος σχετική αίτησις, αφυπνίσεως η οποία και έγινε παμψηφεί δεκτή.

Μετά την ομόφωνον έγκρισιν της αφυπνίσεως και την διενέργειαν των σχετικών εκλογών, κατηρτίσθη και ενεκρίθη το πρώτον Συμβ.•. Αξ/κών αυτής ως κατωτέρω:

Σεβάσμιος: Αδαμ… Νικόλαος.
Αος Επόπτης, Γιαν… Ιωάννης.
Βος Επόπτης, Τσαρ… Γεώργιος.
Ρήτωρ, Κουτσ… Δημήτριος.
Γραμματεύς-Σφραγιδοφύλαξ, Κοτσ… Στυλιανός.
Αος Δοκιμαστής, Δημ… Αντώνιος.
Βος Δοκιμαστής, Αθανασ… Αναστάσιος.
Ταμίας, Καν… Νκόλαος
Ελεονόμος, Αεξ… Δημήτριος.
Τελετάρχης Πάγκ… Γεώργιος.
Στεγαστής, Βλαχ… Θεόδωρος.
Αρχιτρίκλινος, Κωτσ… Ανδρέας.
Αρχειοφύλαξ-Βιβλιοφύλαξ, Σοφ… Γεώργιος.
Ξιφοφόρος-Σημαιοφόρος, Γιατρ… Διονύσιος.
Πρόσθετος Ρήτωρ, Μαντζ… Γρηγόριος.
Πρόσθετος Γραμματεύς, Σπηλ… Κων/νος.
Πρόσθετος Ταμίας, Κωσταντ… Γεώργιος.

Εξελεγκτική Επιτροπή:  Χριστ… Παναγιώτης, Μπο… Ηλίας, Μιχ… Α…

Αντιπρόσωποι: Για… Διονύσιος, Τσίπ… Ό…, Κωνσταντ… Γεώργιος.

Την 15ην Ιουνίου 1993 εις την αίθουσα «Ελευσίς» του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών επραγματοποιήθη η τελετή επανεγκαστάσεως της Σ.•. Στ.•. και της εγκαταστάσεως του Συμβουλίου Αξιωματικών αυτής.

Κατά την Είσοδον των αδ.•. Επισκεπτών ως και των Αντιπροσωπειών των κάτωθι Σ.•. Στ.•. εκ των οποίων 6 άνευ Σβ.•. και 17 μετά Σεβ.•.:

«Giusepe Garibaldi», «Βελερεφόντης», «Δημήτηρ», «Τριπτόλεμος», «Αρμονία», «Εταιρ. Φιλικών», «Ακρόπολις», «Πλειάς», «Μέλης», «Αναγέννησις», «Πίστις» ,«Ορφεύς», «Αδελφοποίησις», «Όμηρος», «Βυζάντιον», «Φοίνιξ», «Ησίοδος», «Υψηλάντης», «Σκενδέρμπεης», «Ισότης», «Πυθαγόρας», «Δελφοί», «Comon Wealth» (Βανκούβερ-Καναδά).

Ακολούθησε η είσοδος πρώην και νυν Μεγ.•. Επιθ.•., είσοδος Ενδ.•. αδ.•., είσοδος του συνόλου των Αξ/κών του Συμβ.•. της Μεγ.•. Στ.•. της Ελλάδος ως και η είσοδος του Προσθέτου Μεγ.•. Διδ.•. της Μεγ.•. Στ.•. της Ελλάδος ενδ.•. αδ.•. Σάββα Βαφ…

Εν τέλει ο Σεβ.•. Νικόλαος Αδαμ… μετέβη εις την θύραν του Εργαστηρίου μετά των Α΄και Β΄εποπτών, προηγουμένου του ξιφοφόρου μετά του Λαβάρου της Σ.•. Στ.•. και υπεδέχθη την τριμελή Επιτροπήν Εγκαταστάσεως αποτελουμένην εκ του Ενδοξ.•. Μεγ.•. Διδ.•. αδ.•. Χρήστου Μαν…, του Μεγ.•. Θησαυροφύλακος Ενδ.•. αδ.•. Γεωργίου Σουλ… και του Μεγ.•. Αρχηγού Φρουρών Ενδ.•. αδ.•. Αντωνίου Παπ…

Μετά την ανάγνωσιν των εγκριτικών πινάκων και την κατάθεσιν των προβλεπομένων Βιβλίων και λοιπών στοιχείων υπό του Γραμαμτέως της Σ.•. Στ.•. εις την έδρα του Σεβ.•. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεγ. Διδ. Της Μεγ. Στ. της Ελλάδος Ένδοξ. Αδ. Χρήστος Μαν… εκάλεσε τον εκλεγέντα σεβ. και εν συνεχεία τους Α΄και Β΄Επόπτας, λοιπούς Αξ/κους. Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και Αντιπροσώπους της Σ. Στ. και δίδουν τας προβλεπόμενας διαβεβαιώσεις.

Ακολούθως ο Μεγ. Διδ. Της Μεγ. Στ. της Ελλάδος έλαβε τον λόγον, ειπών τα εξής:

«Φίλτ αδ. Μου, σήμερα συμβαίνει ένα χαρμόσυνο γεγονός για τον Ελληνικό αλλά και τον Παγκόσμιον Τεκτοονισμόν.

Η αφύπνισης και επανεγκατάσατσις της Σ’ ΣΤ «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», μετά από σχετική αίτηση 23 αδμας, έχει μεγάλη σημασία διότι πρόκειται περι παλαιάς και ιστορικής Στοάς στην Αν Τριπόλεως οι σφύρες της οποίας εσίγησαν το 1941, ύστερα από τα γνωστά γεγονότα εις βάρος της από τα στρατεύματα της τότε ξενικής κατοχής.

14-4-1936, με το φακό του Γ. Κομποχόλη. Η Σεβάσμια Στοά Τριπόλεως "Θ. Κολοκοτρώνης" στην Επίδαυρο, σε εκδρομή από κοινού, με την Φιλαρμονική Δ. Τριπόλεως.
14-4-1936, με το φακό του Γ. Κομποχόλη. Η Σεβάσμια Στοά Τριπόλεως “Θ. Κολοκοτρώνης” στην Επίδαυρο, σε εκδρομή από κοινού, με την Φιλαρμονική Δ. Τριπόλεως.

Ευελπιστούμε όλοι ότι το όραμα του «Γέρου του Μωριά», του αδ μας Τέκτονα Αρχιστράτηγου της Ελληνικής δια την Ελευθερίαν Επαναστάσεως Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, θα οδηγήσει και θα οδηγεί πάντοτε το τεκνονικόν έργον και γενικότερα όλες τις εργασίες της Σ Στ σε υψηλά επίπεδα και θα καταστεί παράδειγμα για όλους τους αδ. Αδ και κυρίως των Ελληνικών επαρχιακών Σ Στοών. Ας μη λησμονούμε αδ μου ότι ο Τεκτονισμός έχει γίνει πλέον δεκτός και αποδεκτός στην Ελληνική Κοινωνία και βεβαίως η μεγαλύτερη αναγνώριση απαιτεί και περισότερη εργασία, κόπο και κούραση.

Ευχή όλων μας είναι, σύντομα η ιστορική αυτή Σ ΣΤ της Αρκαδίας να πλαισιωθεί, κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό, από αδ. Αρκάδες της περιοχής και να κρούονται αρμονικά οι σφύρες της, από Τριπολιτσιώτικα χέρια.

Η Μεγ. Στ της Ελλάδος θα βοηθήσει όλους, ώστε οι λειτουργικές και οικοδομικές ανάγκες της Σ Στ να καλυφθούν το ταχύυτερον δυνατόν.

Αδελφοί μου, η παρουσία σας στην Αν Τριπόλεως είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί με σοβαρότητα σε επίπεδο κοινωνικό και η συμπεριφορά όλων να είναι τέτοια, ώστε οι Τέκτονες να αναγνωρίζονται ως επίπλεκτα στοιχεία της Τριπόλεως».

Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο ενδοξ Μεγ Διδ ανήγγειλλε και προέβη εις την εγκατάστασιν της Σ Στ κατά το Τυπικόν και εν συνεχεία δια της συμμετοχης όλων των παρισταμένων αδελφών επραγματοποιήθη η Τεκτ Αλυσις μετά το πέρας της οποίας ο ενδοξοτ Μεγ Διδ ανερχόμενος εις την Αν παρέδωσε την Πρώτην Σφύραν εις τον Σεβ της Σ Στ αδ Νικόλαον Αδαμ… οποίος προσεκάλεσε τους παρόντας αδ αδ όπως φέρουν τριπλήν χαρμόσυνον – ευχαριστήριον χειρορουσίαν προς τιμήν των αδ αδ της Επιτροπής αφυπνίσεως και εγκαταστάσεως του Συμβ Αξκών της Σ Στ της Ελλάδος οι οποίοι ελάμπρυναν δια της παρουσίας των την τελετήν.

Ακολούθως ο Σεβ. απετάνθη προς τους τιμώντας την τελετήν αδ ως ακολούθως.

« Υποκλίνομαι και εξαίρω το γεγονός της αφυπνίσεως μιας Ιστορικής πολύπαθης και σε σημαντικότατη από Γεωγραφικής και Εθνολογικής απόψεως Τεκν Σ Στ ιδρυθείσης και με επιτυχίαν εργασθείσης εις το παρελθόν για ένα συνεχές υπερδεκαετές χρονικόν διάστημα. Αδ μου, σας ευχαριστούμε θερμά όλους, όλοι οι αδ σας της Σεπτής Στοάς «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την αποψινή σας παρουσία κοντά μας. Μας ζεσταίνει τις καρδιές μας και μας δίνει κουράγιο- δύναμη στην προσπάθεια μας για την οργάνωση και λειτουργία της «για την Ευημερία του Τάγματος εν γένει και της ιδίας ιδιαιτέρως»

Κι ακόμα σε σεβασμό και ευγνωμοσύνη στεκόμαστε μπροστά στην απόφαση της μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, που ομόφωνα μας έδωσε τη δυνατότητα να εργασθούμε για να πραγματοποιήσουμε την συνέχεια του Τεκτονικού προορισμού της Στοάς μας, με την έγκριση της αφυπνίσεως της ολοκληρώνοντας έτσι τις ευχές και τα όνειρά μας.

Αδ. Τέτονες, ο Σεβ και οι Αξιω/κοί κάθε Σ Στ όντες βιολογικαι ανθρώπιναι υπάρξεις, έρχονται και φεύγουν Αι Τεκτ όμως Στ ιδρύονται, θεμελειώνονται, υφίστανται πάντοτε κατά μήκος της ροής του χρόνου και, κατά το Τυπικόν, δρούν εις τους αιώνας δια την επιτυχή, συνέχή πορεία του Τεκτ. Ιδεολογικού έργου. Με την βασική αυτή παραδοχή – ευχή, η προσπάθεια της Σ Στ που αφυπνίστηκε θα συνεχισθεί απο απόψε εις το μέλλον απο το σύνολον των νέων μελών αυτής, που το απαρτίζουν σήμερα η ομάδα των αδ. αδ. που φρόντισε για την αφύπνιση της και ικανός αριθμός που θα την συνδράμουν στα πρώτα τους μεταφυπτιστικά βήματα. Κυρίως όμως η Σ Στ θα βασισθεί εις τοους εκ της Τριπόλεως και γενικότερα “περιοχής Αρκαδίας” επιθυμούνατς την μύησιν των εις τον Τεκτ θεσμόν.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τους ήδη μέχρι σήμερον αρ αδ. και Σ Τεκτ Στ απο, όλον σχεδόν τον Ελλαδικόν χώρον, που προσέφεραν την υλικήν βοήθειαν τους δια την οργάνωσιν της Σ Στ « Θ. Κολοκοτρώνης».

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η αιγίς της Μεγ. Στ της Ελλάδος ίσταται προστάτης – αρωγός – βοηθός σε όλους τους τομείς των οποίων η κάλυψης απαιτεί υλικήν βοήθειαν εις μέτρον δυνατότητος και πέραν όμως αυτής, της πνευματικής εμψυχώσεως, με κάθε τρόπον, των προσπαθειών της Σ Στ. μας»

Ηκολούθησε η απότισις φόρου τιμής εις μνήμην του συνόλου των απελθόντων εις Αιωνίαν Αν., μέχρι σήμερον αδελφών μελών της πρώτης περιόδου Τεκτ.. βίου της Σ’, Στ’, μας ως και τριπλή χαρμόσυνος χειροκρουσία προς τιμήν και σεβασμού ένεκεν υπέρ του παρισταμένου αδ.’ Παναγιώτου Χριστ…, μοναδικού σήμερον εν ζωή αδ.’ εκ των παλαιών μελών της Στοάς «Θ. Κολοκοτρώνης».

Εν τέλει οι Αδ., Αδ. έφεραν τριπλήν χαρμόσυνον χειροκρουσίαν εκφράσεως ευχαριστιών προς τους δωρητάς και ενισχυτάς των προσπαθει’ων αφυπνίσεως και λειτουργίας της Στοάς μας, ιδιαιτέρως δε των ενδ. μελών του Συμβουλίου της Μεγ., Στ’. της Ελλάδος, Προσθ. Μεγ. Διδ. φιλτ. αδ. Σάββα Βαφ… και ιδιαίτατα του Ενδοξ. Μεγ. Διδασκάλου φιλτ. Αδ. Χρήστου Μαν…

Μετά το πέρας της ομιλίας του Σεβ., ο Ρήτωρ της Σ. Στ. αδ. Δημ. Κουτσόπουλος έδωσε με συντομία στοιχεία της Ιστορίας της Στοάς κατά την πρώτην περίοδον λειτουργίας της και στη συνέχεια επεδόθησαν υπό του Σεβ. ευχαριστήριοι Τιμητικοί Τίτλοι εις όλα τα μέλη της Μεγ. στ. της Ελλάδος ως και υπό του Μεγ. Διδ. προς τα μέλη της Επιτροπής Αφυπνίσεως της Σ. Στ. και υπό του Τελετ. Αναμνηστικά Διπλώματα της Τελετής προς όλους τους παρευρεθέντας Αδελφούς.

Κατά την ευημερίαν έλαβαν, μεταξύ άλλων, τον λόγον ο πρώην Σεβ. της Σ’ Στ’ «Αρκαδία αρ. 177» εν Αν.’ Σίδνευ της Αυστραλίας φίλτ. Αδ. Γρηγόριος Αθαν…, ο οποίος και εξέφρασεν την επιθυμίαν αδελφοποιήσεως της Σ΄, Στ’ «Θεοδ. Κολοκοτρώνης», πραγματοποιηθησομένην εις σύντομον, κατά το δυνατόν χρόνον. Αι εργασία της Τελετής έκλεισαν κατά το Τυπικόν.

 

(1684)