Οι γονείς και κηδεμόνες καθώς και ο  εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής θα…
  συμμετέχουν ουσιαστικά στη σχολική πραγματικότητα πλαισιώνοντας με τις προτάσεις και τις δράσεις τους το Σχολικό Συμβούλιο της σχολικής μονάδας.

Οι αρμοδιότητές του θα καθοριστούν  στο επόμενο χρονικό διάστημα με νέο καθηκοντολόγιο. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν σχέση με τη  διδακτική πράξη.

Οι αρμοδιότητες θα έχουν σχέση με :

Σύνταξη εσωτερικού σχολικού κανονισμού Διαδικασίες  επικοινωνίας- συνεργασίας σχολείου και  γονέων για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των μαθητών.

Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων Συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών Πρόληψη ατυχημάτων στο σχολείο Προβλήματα και εμπλουτισμός  υλικοτεχνικής υποδομής Θέματα υγιεινής.

Το Σχολικό Συμβούλιο θα μπορεί να παρεμβαίνει στον προγραμματισμό μόνο στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

(23)